Gondozószolgálat

A Gondozószolgálat a szociális alap és szakosított ellátások keretén belül, szakmailag megalapozott szociális ápolási- gondozási tevékenységet végez.

A biztosított alapszolgáltatások és szakosított ellátás a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1) – (3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.

Célul tűztük ki, hogy munkánk során, a legmagasabb színvonalon nyújtott szolgáltatás rendszeres, tervezett legyen. A gondozás egyénre szabott, személyre szóló, mindenki számára hozzáférhető, kiszámítható, megvásárolható. Csökkentse az egyenlőtlenséget, de ne legyen megbélyegző és járuljon hozzá a szociális biztonsághoz.

Intézményünkben igénybe vehető szociális szolgáltatások, ellátások:

 • szociális étkeztetés
 • házi segítségnyújtás
 • jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
 • idősek nappali ellátása (idősek klubja)
 • időskorúak átmeneti ellátása
 1. Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően van szervezve, lebonyolítását a Gondozószolgálat telephelyén és nyitva álló helyiségében működő tálalókonyhákon keresztül végzi. Napi egyszeri alkalommal meleg ételt biztosít, heti 5, illetve 6 napon át, azoknak a szociálisan rászorulóknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.

Az ételt a Junior Vendéglátó Rt. szolgáltatja, ami a Grassalkovich út 130. és a Nyír utca 22. szám alatt található melegítő konyhákból vehető igénybe. Mindkét konyhából lehetőséget biztosítunk saját elvitelre, házhoz szállításra. Helyben fogyasztásra a Grassalkovich út 130. szám alatt található ebédlőben van lehetőség. Az étel házhoz szállítását gépkocsival biztosítjuk. Az étkezést a Gondozószolgálat központjában lehet igényelni.

A fizetendő térítési díj az ellátást igénylő jövedelme alapján történik.

 1. Házi segítségnyújtás:

A Gondozószolgálat a házi segítségnyújtás keretén belül gondoskodik azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást kell nyújtani.

 1. Szociális segítés keretében biztosítani kell
  1. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
  2. a háztartási tevékenységben való közreműködést,
  3. a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
  4. szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
 1. Személyi gondozás keretében biztosítani kell
  1. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  2. a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
  3. a (1) bekezdés szerinti feladatokat.

A házi gondozást végző feladata, hogy segítséget nyújtson ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. Hozzásegítse a szükséges egyéb szociális ellátásokhoz.

A szolgáltatás folyamán az ellátást igénybevevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítjuk. Ennek érdekében felmérjük a háziorvossal együttműködve a gondozási szükségletet Amennyiben a házi segítségnyújtás során  szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni.

A házi segítségnyújtás módját, formáját és gyakoriságát a Gondozószolgálat vezetője az ellátást igénybe vevő egészségi állapota, szociális helyzete, valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg, melyről megállapodást köt az igénylővel.

A házi segítségnyújtás gondozó a gondozási tevékenységéről gondozási naplót vezet, melyet az ellátott minden alkalommal aláír. Ez a dokumentum alapját képezi a térítési díj fizetésnek.

 1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A szolgáltatás a saját otthonában élő, egészségi állapota miatt segítségre szoruló idős-, fogyatékos személyek, tartósan betegek biztonságérzetét erősíti rádió adó-vevő elven kialakított segélyhívó rendszerrel.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

 • az ellátott személy segélyhívása esetén a készenlétes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését.
 • A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.
 • Szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap-és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését.

Az igénybevevő személy otthonában segélyhívó berendezés kerül kihelyezésre, amely egy asztali készülékből, illetve egy nyakba akasztható, vagy csuklón hordható távirányítóból áll. A távirányító vízhatlan, ütésálló, így a rászorultak minden helyzetben magukon tarthatják. A készülék normál analóg telefonvonalon keresztül kommunikál. Az új készülékek- könnyű kezelhetősége mellett- nagyobb biztonságérzetet és megelégedettséget ad, mivel a készülék hangkapcsolatot tud kialakítani a segélyt kérő személy és a diszpécser központ között. A készülékbe épített nagy érzékenységű mikrofon segítségével a lakás távolabbi pontjaiból is megbízhatóan tud kommunikálni a rászorult a segítővel.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerben működik.

A gondozó szükség esetén megfelelő segítséget hív. Rendelkezik az alapvető elsősegélynyújtó felszereléssel. A szolgáltatás térítési díja az igénylő jövedelmének 1%-a.

A szolgáltatásban részesülhet:

 1. Az a gondozott, aki kritikus élethelyzetben otthonán belül segítségre sem családtagtól, sem mástól nem számíthat (magányosan élő személy, ill. házaspár).
 2. Egészségi állapota indokolja a folyamatos felügyeletet.
 3. Egészségi, szellemi állapota alapján alkalmas arra, hogy kezelje a műszaki berendezést.
 4. A gondozott vállalja a szolgáltatás feltételeit, melyről a Gondozószolgálat vezetője nyújt tájékoztatást.
 1. Idősek nappali ellátása

Az ellátás az öregségi nyugdíjhatáron felüli, egészségi állapota miatt rászoruló személy számára biztosítható, aki saját ellátására részben képes. Nem vehető fel közösségi életvitelre alkalmatlan személy. Az idősek nappali ellátása keretén belül a fenntartó többletszolgáltatásként (a napi 8 órás nyitva tartás miatt) a nappali ellátást igénybe vevő személyek számára, igény szerint napi kétszeri (tízórai, uzsonna) étkezést is biztosít. Az étkezéseket nem kötelező igényelni, külön-külön is igénybe vehetőek.

A nappali ellátás -szükség szerint- lehetőséget biztosít az egyedül élők számára:

 • tanácsadás igénybevételére
 • készségfejlesztésre
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtásra
 • esetkezelésre
 • felügyeletre
 • gondozásra és közösségi fejlesztésre

A szolgáltatás célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése.

Az intézmény jól megközelíthető helyen található. Zárt parkosított udvarral rendelkezik. Az épületben előtér, tálalókonyha ebédlő, fürdőszoba, társalgó és mellékhelységek szolgálják a kényelmet.

 1. Időskorúak átmeneti ellátása

Az ellátást azon személyek részére biztosítjuk, akik életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt az alapellátások keretében nem gondozhatóak.

Az idősek gondozóháza (Szt. 82. §.) átmenetileg, ideiglenes jelleggel teljes körű ellátást biztosít a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező időskorúaknak, valamint azoknak a 18. életévüket betöltött személyeknek, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni és egészségi állapotuk rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Időskorúak gondozóháza a Gondozószolgálat telephelyén 10 férőhellyel működik.

Az elhelyezés éjszakai és nappali tartózkodásra alkalmas 2-3 ágyas szobákban történik, melyhez közösségi együttlétre alkalmas társalgó kapcsolódik. Az étkeztetés az épületben található étteremben zajlik, mely a gondozóházból könnyen megközelíthető. A személyi tisztálkodáshoz nemenkénti zuhanyozó, illemhely áll rendelkezésre.

Az időskorúak gondozóházában gondozási és ápolási tevékenységet végzünk. Gondozási tevékenység folyamán a szolgáltatást igénybevevő személy részére olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget nyújtunk, melynek során az igénybevevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesül, illetve hiányzó vagy korlátozott testi és lelki funkciók, lehetőség szerinti optimális helyreállítására kerül sor. Ápolási tevékenység végzésekor a gondozási feladatok ellátása során közvetlenül felmerülő és a szociális intézmény keretei között biztosítható egészségi állapot helyreállítását végezzük.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal a Gondozószolgálat vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e.

Amennyiben az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza a  Gondozószolgálat vezetője  az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. Ha az ellátást igénybe vevőt más, személyes gondoskodást nyújtó intézményben el lehet látni, a megfelelő intézménybe történő áthelyezés lehetőségéről tájékoztatást ad.

Az ellátás során gondoskodunk:

 • 24 órás felügyeletről
 • napi négyszeri étkezésről (ebből egy alkalommal meleg étel)
 • hiányos saját ruházat esetén az évszaknak megfelelő ruházatot biztosítunk a szükséges mennyiségben
 • mosásról, vasalásról
 • rendszeres orvosi felügyelet keretében folyamatos orvosi ellátásról
 • mentálhigiénés ellátás során személyre szabott ellátásról
 • kulturális és szabadidős foglalkozások szervezéséről.

A térítési díj a rendszeres jövedelem 60 %-a.